Dennis Edwards - Visita a la Sagrada Familia

Edw4.1.1132.AnteTumbaGaudi_con_Parroco

Edw4.2.1133.Grupo_anteTumba.JPG

Edw4.41135.Portico_de_la_Pasion2

Edw4.5.1136.EntradaPasion_segun_Jn

Edw4.61138.InteriorExplicacion_a_Grupo

Edw4.71139.InteriorContemplando_arcos