Llibres publicats en la nostra col.lecció Teología y ciencias

La nova col·lecció Teologia i ciències, editada per l’Editoral Verbo Divino (www.verbodivino.es), ha estat inspirada, traduïda i revisada pel grup local de Teologia i ciències de Barcelona (STICB). La seva financiació ha estat possible gràcies a subvencions del CTNS-Europeu, l’ institut Metanexus de Filadèlfia (EEUU), i recentment a la John Templeton Foundation.

La citada col·lecció actualment consta de 9 volums:

 

VOLUM 1

SCHMITZ-MOORMANN, KARL 1997: Teología de la creación en un mundo en evolución. Estella: Editoral Verbo Divino, 2005. 

Seguint la inspiració de Teilhard de Chardin, Schmitz-Moormann presenta en forma, sistemàtica i didàctica, un estudi de la "creació evolutiva" com a progrés en la unió, la consciència, la informació i la llibertat. Aquestes idees estan fonamentades en una metafísica evolutiva que reconeix l'enriquiment de l'univers en l'ésser, pel progrés de les seves "totalitats unides" fins a assolir al nivell de la unió interpersonal amorosa. Això permet al teòleg contemplar la creació com un vestigi o imatge del Creador, que l'està cridant cap a si, perquè s'acosti a la seva Totalitat trinitària de unitat interpersonal i amorosa.  

 

Recensió Vol. 1 "Teologia de la creació en un món en evolució"

 

VOLUM 2

POLKINGHORNE, JOHN 1994: La fe de un físico. Estella: Editorial Verbo Divino, 2007

 

Polkinghorne reflexiona sobre el contingut fonamental del nostre credo cristià, fent-lo raonable per a una mentalitat actual, científica "ascendent" (que puja des de la base fenomenològica de les dades experimentals a les més consideracions teòriques). En el llibre hi van apareixent diferents temes d'interès: el nostre ésser humà amb els seus coneixements i creences, Déu i la creació, Jesucrist en la crítica històrica, en la seva mort i resurrecció i en l'aprofundiment cristològic, l'Esperit Sant i l'Església, l'escatologia i el diàleg ecumènic interreligiós.

Recensió Vol. 2 "La fe d'un físic. Reflexions teològiques d'un pensador ascendent"

 

VOLUM 3

EDWARDS, DENIS 2004: Aliento de vida. Estella: Editorial Verbo Divino, 2008

 

Alè de vida, és una teologia de l’Esperit creador, basada en la concepció científica sobre l’evolució del cosmos i la vida, i en la tradició teològica de Sant Basili de Cesarea sobre l’Esperit. Ens relata la història de l’Esperit en la creació, la humanitat, l’encarnació i l’Església. I, mitjançant una “ontologia relacional”, investiga en aquesta “creació evolutiva” el paper propi de l’Esperit “donador-de-vida”: com la font de la novetat en un univers emergent, i com la relació creadora entre cada una de les criatures i la riquesa interpersonal del creador. 

Recensió Vol. 3 "Alè de vida. Una teologia de l'Esperit creador"

 

VOLUM 4

POLKINHORNE, JOHN 2001: La obra del amor. Estella: Editorial Verbo Divino, 2008.

El quart volum constitueix una grandiosa col·laboració sobre "la creació com kénosis". Perquè més enllà de la kénosis o aclaparament de Crist i de la kénosis gloriosa de les Persones trinitàries en la seva relació amorosa, ens parla d'una tercera concepció de la kénosis, la del Creador que, per amor als éssers personals creats, decideix tolerar el pecat i admetre limitacions en la seva omnipotència i eternitat, i fins i tot en la seva omnisciència i actuació en la creació. Aquest concepte, el central de l'obra, suposa canviar dràsticament la idea de Déu, per admetre el seu sofriment i mutabilitat

Recensió Vol. 4 "L'obra de l'amor. La creació com a kénosis"

 

VOLUM 5

JEEVES, MALCOM y S. BROWN, WARREN 2009: Neurociencia, psicología i religión. Estella: Editorial Verbo Divino, 2010   

 

Els descobriments en neurociències i en psicologia evolutiva animen a plantejar qüestions summament interessants sobre la naturalesa humana, la religió i l'ètica. Així, per exemple: La creença en Déu és innata o adquirida? Existeix alguna localització cerebral de la creença en Déu? Hi ha bases neurològiques per a les creences religioses i la mortalitat? Es poden explicar des d'un punt de vista neurològic les experiències religioses i els èxtasis místics? És l'ésser humà religiós per naturalesa? A on rau el lliure albir i la responsabilitat moral? A aquestes preguntes responen Jeeves i Brown.

Recensió Vol. 5 "Neurociència, psicologia i religió" Il·lusions, miratges i realitats de la naturalesa humana"

 

VOLUM 6

CLAYTON, PHILIP 2009: En busca de la libertad. Estella: Editorial Verbo Divino, 2011.

En el segle XXI, després de la “dècada del cervell”, els problemes de la llibertat humana s’han intensificat. Experiències neurocientífiques famoses pretenen provar que les accions voluntàries que creiem lliures ¡es posen en funcionament abans de fer-se conscients! (Libet 1983) Són aquestes experiències inqüestionables? (Travena-Miller 2010) Hem d’abandonar avui la idea de “llibertat absoluta” que ens testifica la nostra introspecció i que ens exigeixen el nostre ordenament jurídic i la nostra teologia? La seriosa argumentació emergentista de l’autor, va ascendint pels tres nivells: científic, filosòfic i teològic. 

Recensió Vol. 6 "En busca de la llibertat. L'emergència de l'esperit en el món natural"

 

VOLUM 7

FANTOLI, ANNIBALE 2010 (3ª Edició de l'original italià): GALILEO: por el Copernicanismo y por la Iglesia. Estella: Editorial Verbo Divino 2011

GalileoIMPR_cubierta-2

Aquest llibre, darrer fruit de la Comissió d’Estudi del Cas Galileu instituïda per Joan Pau II, es considerat pels especialistes com la millor obra escrita sobre el tema. Aquesta versió espanyola, que surt amb casi 20 anys de retard, té l’avantatge d’incorporar totes les modificacions de la recent edició 3ª de l’original italià. El lector no es troba davant una biografia més de Galileu, sino davant de la gènesi i el desenvolupament de l’aspecte més important de la seva aventura intel·lectual. Aquest aspecte ha estat fidelment resumit amb el subtítol de l’obra: pel Copernicanisme i per l’Església, el qual destaca l’interès de Galileu per defensar les idees de Copèrnic, unit al seu desig sincer de que les idees sigueren acceptades per l’Església, com armonitzables amb l’Escriptura. 

 

Recensió Vol. 7 "Galileu. Pel copernicanisme i per l'església"

 

 

VOLUM 8

POLKINGHORNE, JOHN (Ed.) La Trinidad y un mundo entrelazado. Relacionalidad en las ciencias físicas y en la teología. Estella: Verbo Divino, 2013
 
 
La Trinidad y un mundo entrelazado, constitueix un seriós intent de reflexió col.lectiva i interdisciplinar sobre la "ontologia relacional". El seu fonament és doble: els darrers descobriments de les ciències físiques -especialment l'anomenat "entrellaçament quàntic"-, que ens descobreixen la relacionalitat pròpia de l'univers, i les darreres tendències teològiques de l'anomenat "nou trinitarisme", que redescobreixen la relacionalitat amorosa pròpia del nostre Déu u i tri. La necessitat d'una nova "ontologia" sorgeix en tot intent seriós de desenvolupar una "creació evolutiva", com els realitzats en els volums 1 i 3 d'aquesta col.lección "Teología y Ciencias".
 
 
 
VOLUM 9
 
MARLÉS, EMILI (Ed.) Trinidad, universo, persona: Teología en cosmovisión evolutiva. Estella: Editorial Verbo Divino, 2014
 
 
Trinidad, universo, persona és, segons indica el subtítol, un assaig de teologia cristiana pensat des de la cosmovisió evolutiva actual. És un assaig d' "antropologia teològica", que dóna un ple sentit a la creació. La introducció presenta la trinitat com a amor que vessa sobre la creació. La primera part integra creació cristiana i cosmovisió actual, en el nou concepte teològic de "creació evolutiva". La segona part tracta de la vida sobrenatural de la gràcia, provinent de la "Humanació de Déu" en Crist, però trancada pel pecat ja des d'uns 200.000 anys abans de Crist. La tercera part defensa, en contra dels pronòstics científics de mort universal, la "nova creació" gloriosa, anticipada ja a la ressurrecció corporal de Crist.